Njengengxenye ebalulekileyo lwe Girls’ Leadership Education program yethu ‘ sinikeza ngenkxaso ezikolweni ukuze ancede amantombazana ngezakhono zokuba benze ngcono ezintweni zesikolo. Ngokuhambisana neCAPS- Curriculum yaseMzantsi Afrika nemfuno zamantombazane eqenjini Homework Club icinezela kakhulu kwizfundo ezimbini isiNgezi nezibalo kanye nokulungiselela uvavanyo. Umbono wethu kukuphuhlisa imiphumela zesifundo zamantombazana , ngakho i Homework Club enzulu inikezwa kusemester 2 no 4 ukuze silungiselela uvavanyo.

Ukuba unomdla sokuba umfundisi wamantombazana wethu funda nendlela ongazibandakanya ngayo!