Ukuze siqhubeke ukuphuhlisa nokulondoloza izinga lethu eliphezulu kuleproject yethu kufuneka sijonge igalelo kanye nenkubela yeBoxgirls South Africa Girls ‘Afterschool Leadership Clubs sizovavanywa yiGerman Sport University kanye nabalingani bocwaningo bendawo University of the Western Cape. Uvavanyo oluphezulu, olwenziwa yiControl Trial (RCT), zizovavanya igalelo lweGirls Afterschool Leadership Clubs, ubudlobongela, nezakhono zoxoxisano lwamantombazana, nempumelelo yentombazane nganye, capital social kunye nemfundo yasesikoleni. Siyaziqhenya ukuba zinkokheli ekusebenzeni ngendlela ephakamileyo neSports Development Organisation ngokuthi sifumane indlela yokusebenza apho sikwazi ukonga imali kenye novavanyo olungcono lwegalelo lwethu ezindaweni ezisokoloyo.

Ngaphezu kovavanyo kuzosivumela ukuba zihlele project yethu ngqo nemfuneko zendawo njengoba thina sizimisele Ukuqaphela esimeme kanye funa-actuated of the project.

Ukuze ukuhlola umthelela project yethu kuzo zonke engele, hhayi kuphela amantombazane, kodwa futhi abazali umbono uchwepheshe we othisha zihileleke ngeke inqubo nokuhlola.

Ukuhlolwa kuzokwenziwa ngezigaba ezine. Okokuqala yiBaseline and Pre-test izokwenziwa ngaphambi kokuqala kohlelo, ukuze sifumane ulwazi oluphangaleleyo nesimo sangoku. Xa na sifumanekile isimo eso,i post-test isbonisa utshintsho phambili nasemva kokuba sinikeze ngohlelo kweBoxgirls ‘Afterschool Leadership Education. Okokugqibela ipost-post test izocinezela inkqubele phambili nozinzo lohlelo.

kleine grafik