Ngonyaka ka2001 iBoxgirs International yaqala ukusebenza eBerlin, isisibonelo somsebenzi kwilizwe laseJamani isebenzisana neUnited Nations Year Sports and Physical Education 2015. Emva kweminyaka emibini iBoxgirls yamenywa ngabakwaNike ne USAID ibeyinxalenye yokusungula iSport for Social Change Network eEast Africa. Ngonyaka ka2007 iBoxgirls yasebenzisana nabaququzeli bendawo besungula iBoxgirls eKenya kwiidolophu yaseNairobi. Emva koko ngo2009, iBoxigirls yamenywa ukuba izosebenza kwizikolo zamabanga esasezantsi eKapa, Mzantsi Afrika. Yabe iqala njalo iBoxgirls eMzantsi Afrika.

Eminyakeni esixhenxe iBoxgirls South Africa ibisebenzisana nezikolo ezamabanga asezantsi ifundisa ingqeqesho yokukhuseleko nobunkokheli kubantwana abangamantombazana namanina aselula emiphakathini ezingathathi-ntweni. Kulonyaka ka2015 iBoxgirls South Africa inkqubo entsha ebizwa”Girls Afterschool Leadership Education” ixhaswa liqela i-UBS Optimus Foundation kwizikolo ezamabanga aphantsi eziyi20 kwilokishi ezisedolophini zaseKhayelitsha, eKapa. iPeer Facilitators ezingamanina baqeqesha amantombazane afunda kugrade5 imikhinqizo yokwehlisa ubudlobongela, unxulumano, indlela yokuphila ebomini, nendlela eyiyo yokufunda kwithuba elingangesiqingatha enyakeni.