I-Publications & ne-downloads

Apha ufumana ulunhlu lwenkcukacha namaphepha endaba ngeBoxgirls South Africa.


Impact Assessment Boxgirls Leadership Education

Fumana inkcukacha ngendlela ekwenziwa ngayo uvavanyo weBoxgirls Leadership Education Afterschool Clubs.

Impact assessment Boxgirls Leadership Education


Organisational chart

Fumana I-chart yentlangano yeNPO yethu. organisational chart of our NPO

Org Chart BGSA


Fumana I-infosheet ngeBoxgirls xesheni imenywa kwi SABC 3 Afternoon Express

Boxgirls on SABC Afternoon Express


I-Infosheet yovavanyo yeImpact Assessment

Evaluation info sheet


I-Infosheet yoqeqesho yeqela leBoxgirls kuvavanyo lwenkqubo

Training for Evaluation


I-Infosheet yotyelelo lweUNOSDP

UNOSDP visit Wilfried Lemke


Imicelingeni ekufundiseni izibalo kubabantwana abathetha ulwimi lwesiXhosa .

The Language Challenge


 

Why intervene in primary school